Pravidla soutěží KC Kamenice

Kulturní a informační centrum Kamenice – obecná pravidla soutěží

Obecná ustanovení

 1. Soutěž pořádá Kulturní centrum Kamenice, okres Praha – východ, 251 68 Kamenice, Olešovice, Ringhofferovo náměstí 434, IČO: 66003636 (dále jen „organizátor“).
 2. Organizátor vyhlašuje soutěž za účelem budování povědomí o organizátorovi a jeho činnosti na sociálních médiích a v médiích (TV, rádio, tištěná).
 3. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje její podmínky a předem daným způsobem se do soutěže zapojí (odpovědí na soutěžní otázku, komentářem, sběrem indicií atd.). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat jejich pravidla.
 4. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, nebude výhra předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.
 5. Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní profil na příslušném sociálním médiu, kde soutěž probíhá nebo jiný způsob identifikace v souladu s aktuálními pravidly soutěže.
 6. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 9. Pravidla soutěže respektují pravidla příslušných sociálních sítí a médií (TV, rádio, tištěná). Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s jednotlivými médii a tyto společnosti za její průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou těmto společnostem nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány organizátorovi, nikoliv médiu, na kterém soutěž probíhá.
 10. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webu www.kckamenice.cz. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato informace uvedena v daném médiu a dále adekvátně k povaze konkétní soutěže.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje zapojením se do soutěže organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno na příslušné sociální platformě, telefon, případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 2. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v rozsahu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 3. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jím uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Mechanismus soutěže

 1. Soutěž probíhá vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech správných odpovědí na soutěžní otázku nebo příspěvků, které byly účastníky doručeny požadovaným způsobem v příslušném období, vybere organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet je určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Výherce je informován o výhře prostřednictvím média, na kterém byla soutěž vyhlášena a zároveň e-mailem, soukromou facebookovou či instagramovou zprávou nebo telefonicky.
 3. Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře.
 4. Výhra je výherci předána osobně v Kulturním centru Kamenice, 251 68 Kamenice, Olešovice, Ringhofferovo náměstí 434 nebo v elektronické podobě nebo je zaslána poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky již neproběhne další pokus o doručení.
 5. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit (předat, přidělit) konkrétnímu výherci bez zavinění na straně organizátora, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 6. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výhry, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 7. Výhra není soudně vymahatelná.
 8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhra v soutěži představuje dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhru v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.
 9. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkovi s účastí v soutěži či s užíváním výhry.

 

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games