Historie knihovny

Historie Obecní knihovny v Kamenici

Chronologie:
1919 – založena knihovna se sídlem v Kostelci u Křížků
1922 – knihovna přestěhována do Struhařova
1926 – vznik veřejné knihovny v Těptíně
1928 – knihovna přestěhována z Těptína do školy v Kamenici
1945 – knihovna přestěhována do budovy Místního národního výboru (MNV) v obci Nová Hospoda
1960 – sloučení obcí Štiřín a Těptín – vznik obce Kamenice, sloučení knihoven, knihovna zůstala
v MNV Nová Hospoda
1979 – stěhování do místnosti JKP v Kamenici (dnešní Kulturní dům) – 1. patro
1989 – knihovna profesionalizována, přísluší do sítě veřejných (profesionálních) knihoven okresu
Praha-východ
1992 – stěhování knihovny z 1. patra KD do přízemí
2000 – koncem roku poslední stěhování knihovny v objektu KD do dnešních prostor
2001 – 2020 – dnešní prostory knihovny v KD
2002 – zápis knihovny na Ministerstvu kultury v evidenci knihoven pod novým názvem
Kulturní centrum Kamenice – knihovna
2002 – zakoupeny 2 počítače, z toho jeden pro veřejnost s napojením na Internet
2003 – elektronická evidence fondu knihovny (Clavius)
2017 – přechod na nový katalogizační informační systém Tritius

Založení kamenické knihovny je vztahováno k rozhodnutí Zastupitelstva obce Štiřín, které se dne 14. 12. 1919 usneslo věnovat 400,- Kč na založení obecní knihovny. Za tento obnos se zakoupily různé zábavné i poučné knihy a tím se započala psát historie kamenické knihovny.

Knihovna byla zprvu u tehdejšího starosty obce pana Jankovce u Křížků. V roce 1922 při rozdělení obce na Štiřín a Kostelec u Křížků čítala knihovna 134 svazků knih a měla být rozdělena v poměru 66% obci Štřín a 34% Kostelci u Křížků. Protože nebylo dosaženo dohody, nechala si obec Štiřín knihovnu celou a Kostelci zaplatila jen 34% náhrady.

Knihovníkem se stal Karel Vodešil, zedník ze Struhařova, u něhož knihovna sídlila. Knihovník Karel Vodešil vedl knihovnu do roku 1929, kdy se této funkce vzdal.

Dne 15. 9. 1929 byl jmenován dalším knihovníkem František Němeček, elektrotechnik ze Štiřína, jenž vše zaznamenal v obecní kronice, kterou dlouhá léta vedl. Po jeho smrti knihovnu převzala jeho dcera Marie. V roce 1928 byla knihovna přestěhována do školy v Kamenici.

Sloučení obce v roce 1960 znamenalo i sloučení místních lidových knihoven, a knihy byly převezeny do knihovny v budově MNV Nová Hospoda. Prvním knihovníkem byl Josef Šimáček z Prahy, který půjčoval knížky jen od jara do podzimu, kdy zde pobýval na letním bytě. V zimě ho zastupoval Stanislav Čížek, později Jaroslav Samek, který se stal knihovníkem od roku 1974.

Knihovna měla pobočky v Těptíně u paní Vrabcové, na Ládví u paní Stehlíkové a ve Všedobrovicích u paní Kutičkové.
V roce 1979 pak byla knihovna přestěhována do JKP v Kamenici (dnešního KD), kde byly knihy odborně složeny.
V roce 1992 se knihovna opět stěhovala z 1. Patra KD do přízemí levého křídla dnešního obecního úřadu.
Zatím k poslednímu stěhování knihovny došlo v roce 2000. Knihovna se přestěhovala do místnosti, kde býval dříve bar místní restaurace. Zde sídlí knihovna dodnes.

Současnost:
Posledních 30 let je knihovna vedena profesionálními knihovnicemi. Nejprve paní Bohumilou Roubíčkovou. Za jejího působení byla knihovna vedena tzv. lístkovou metodou. To znamená, že veškeré knihovnické činnosti byly vykonávány ručně, vpisováním do katalogu knih i karet čtenářů. Tento systém byl pro knihovnici velice pracný a pro rychlé tempo dnešní doby již nevyhovující. Proto byl do knihovny zakoupen nový software – integrovaný knihovní systém CLAVIUS. V roce 2015 nastoupila do knihovny jako vedoucí knihovny profesionální knihovnice Ing. Jana Novodvorská. V té době knihovna obsahovala okolo 9000 knižních svazků a bylo registrováno 357 čtenářů. Ve stejném roce proběhla rozsáhlá inventura knih a bylo dokončeno převedení veškerých dat knihovny do knihovního systému Clavius.

Další rok bylo v knihovně zřízeno dětské oddělení, které do té doby chybělo. Pro děti knihovna pořádá různé akce. Nejoblíbenější je spaní v knihovně. Akce i nově zřízené oddělení lákají do knihovny mnoho malých čtenářů.

Převedením dat do elektronického systému Clavius se zlepšila práce knihovnice, ale vzhledem k tomu, že zakoupena verze neobsahovala veřejný katalog, nebylo možné poskytnout čtenářům potřebný komfort.

Od roku 2017 je knihovnicí Dagmar Walachová. Ve stejném roce byl do knihovny zakoupen nejnovější knihovnický elektronický systém TRITIUS, jehož součástí je on-line katalog a mnoho dalších výhod jak pro čtenáře, tak také pro práci knihovníka. Následně proběhla řádná revize knihovního fondu a byl založen archiv knihovny.

Kamenická knihovna prošla v posledních letech velkou proměnou. Byl obnoven knihovní fond, který je pravidelně doplňován o novinky. Stále se zkvalitňují služby pro čtenáře. Dnes již nestačí, aby knihovna plnila pouze funkci „výdejny“ knih. Na knihovnu a knihovníky jsou kladeny mnohem vyšší nároky a požadavky. Nikdo se dnes nepozastaví nad tím, že knihovny pořádají výstavy, výchovné programy, koncerty, různé soutěže a dokonce také zájezdy. Kamenická knihovna, v rámci možnosti, nezůstává pozadu. Není sice velká prostorem, aktivitami se ale vyrovná i mnohem větším knihovnám.

 

 

 

io games unblocked 2024 unblocked games 2024 play games